Điều Khoản Sử Dụng – Công Ty Quảng Cáo Marketing Online

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Website https://limoseo.vn/ và tất các các nội dung trên website đều thuộc quyền sở hữu của Limoseo, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Người dùng không có quyền hay yêu cầu các lợi ích nào liên quan đến nội dung trên website. Người dùng phải đồng ý không đưa ra bất kì các tuyên bố hoặc bất kỳ hành động nào nhằm thực hiện quyền hoặc yêu cầu đối với nội dung trên website.

Ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 • Người dùng sử dụng nội dung để xem, in, tải, chuyển tiếp hoặc chia sẻ cho người khác với mục đích phi thương mại.
 • Được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Limoseo.
 • Được sự cho phép của pháp luật Việt Nam.

Các hành vi sau đây sẽ được cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Limoseo:

 • Tất cả các hành vi sao chép, chỉnh sửa, lưu trữ, xuất bản lại, phân phối, thuê, cho thuê, khai thác thương mại đối với nội dung trên website của Limoseo bằng bất kì hình thức nào.
 • Phân phát, sửa đổi, dịch thuật làm xáo trộn nội dung trên website bằng bất kì hình thức nào.
 • Các hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền của Limoseo

Thay đổi, sửa đổi một phần hay toàn bộ nội dung trên website mà không cần thông báo hay đưa ra bất kỳ lý nào cho việc nội dung được cập nhật, bổ sung.

Yêu cầu người dùng ngưng sử dụng nội dung trên website của Limoseo với các trường hợp sau đây:

 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Limoseo theo điều 1.
 • Sử dụng nội dung trên website trong các trường hợp bị hạn chế hoặc bị cấm theo quy định ở mục 4.

Yêu cầu người dùng bồi thường tất cả các thiệt hại phát sinh nếu vi phạm các điều khoản sử dụng nội dung trên website (nếu có).

3. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người dùng sử dụng nội dung để xem, in, tải, chuyển tiếp hoặc chia sẻ cho người khác với mục đích phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn, cũng như giữ nguyên các lên kết (link/url) đến nội dung của website.

Người dùng phải đảm bảo các điều sau:

 • Tuân thủ các điều khoản sử dụng và các quy định của pháp luật về việc sử dụng nội dung trên website.
 • Không can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng nội dung trên website.
 • Không được can thiệp vào hoạt động quản lý website của Limoseo.

Trường hợp người dùng không đồng ý hoặc tuân thủ một số hoặc toàn bộ điều khoản này, Limoseo sẽ chấm dứt việc truy cập website hoặc chấm dứt việc sử dụng nội dung trên website.

4. Hạn chế sử dụng

Limoseo hoàn toàn không chấp nhận việc sử dụng nội dung trên website của chúng tôi cho những trường hợp sau:

 • Các hành vi chống phá nhà nước và vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khách, bôi nhọ, phỉ báng hoặc gây ra bất lợi cho người khác.
 • Các hành vi gây rối trật tự công cộng.
 • Chia sẻ hoặc phân phối thông tin liên quan đến bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý.
 • Sử dụng các loại robot, thiết bị hoặc bất kỳ cách thức nào để theo dõi và thu thập nội dung trên website của Limoseo để tái sử dụng mà không được sự đồng ý của chúng tôi.
 • Các hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Limoseo.
 • Bất kỳ các hành động đơn phương khác mà Limoseo cho rằng không thích hợp hoặc sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Limoseo.