icon-mess
Chat Zalo
(24/7)
zalo

Hướng dẫn sử dụng hàm OR trong Google Sheet – Limoseo

Bạn có thể sử dụng hàm AND và OR để kiểm tra xem dữ liệu trong Google Trang tính có đáp ứng các tiêu chí nhất định hay không. Các hàm Boolean này cung cấp các phản hồi TRUE và FALSE có thể được sử dụng để sắp xếp dữ liệu. Bạn có thể sử dụng riêng hàm AND và hàm OR trong google sheet hoặc kết hợp với các tính năng khác của Google Trang tính, chẳng hạn như IF. Bài viết dưới đây của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo sẽ hướng dẫn bạn.

hàm OR trong Google Sheet

1. Sử dụng hàm AND trong Google Sheets

Hàm AND có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các hàm khác để cung cấp kiểm tra logic (TRUE hoặc FALSE).

Để bắt đầu, hãy mở Google Trang tính và nhấp vào một ô trống. Nhập:

=AND(Argument A, Argument B)

Thay thế từng đối số bằng tiêu chí bạn muốn sử dụng. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu đối số tùy ý nhưng phải có ít nhất một đối số thì AND mới hoạt động.

Trong ví dụ dưới đây, lấy 3 đối số.

Đối số đầu tiên là phép tính đơn giản 1+1=2. Đối số thứ hai xác định rằng ô E3 là 17. Cuối cùng, đối số thứ ba xác định rằng giá trị trong ô F3 (3) bằng phép tính 4-1. Vì cả ba đối số đúng công thức AND trả về TRUE trong ô A2. Một thay đổi trong bất kỳ yếu tố nào trong số này sẽ khiến công thức AND trong A2 thay đổi câu trả lời từ TRUE thành FALSE.

Trong ví dụ bên dưới, công thức AND trong ô A3 có hai đối số hợp lệ và một đối số không hợp lệ (F3=10 và F3 thực tế là 3). Điều này làm cho hàm AND trả về FALSE.

Hàm or trong google sheet

2. Sử dụng hàm OR trong Google Trang tính

Hàm AND yêu cầu tất cả các đối số được sử dụng là đúng, trong khi hàm OR chỉ yêu cầu một đối số là đúng để đưa ra câu trả lời ĐÚNG.

Giống như hàm AND, hàm OR có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với các hàm khác. Giống như AND, bạn có thể sử dụng bất kỳ số lượng đối số nào, nhưng hàm phải có ít nhất một đối số.

Để sử dụng OR, hãy bấm vào một ô trống và gõ:

=OR(Argument A, Argument B)

Thay thế nó bằng một đối số. Trong ví dụ bên dưới, công thức sử dụng OR trong ô A2 có đối số không hợp lệ (F3=10, trong đó F3 thực sự là 3).

Không giống như sử dụng AND, bất kỳ đối số nào trong ba đối số không hợp lệ sẽ vẫn đánh giá là TRUE. Tất cả các đối số được sử dụng phải không hợp lệ để có được kết quả FALSE.

Trong ví dụ bên dưới, công thức OR trong các ô A4 và A5 trả về FALSE vì cả ba đối số trong cả hai công thức đều không hợp lệ.

Các hàm and và or trong Google Sheets

3. Sử dụng Các hàm AND và OR trong Google Sheets

Các hàm AND và OR trong Google Sheets là các hàm boolean có phản hồi TRUE và FALSE, vì vậy chúng cũng có thể được sử dụng với IF. Khi sử dụng IF, nếu một đối số TRUE, nó sẽ trả về một giá trị, ngược lại, hàm sẽ trả về một giá trị khác

 Định dạng của công thức sử dụng IF là:

 =IF(Argument, Value IF TRUE, Value IF FALSE)

Ví dụ, như được hiển thị bên dưới, =IF(E2=1,3,4) khiến IF trả về số 3, nếu ô E2 bằng 1; bằng không, nó sẽ trả về số 4.

Vì IF chỉ hỗ trợ một đối số duy nhất, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm AND và OR để thực hiện các thử nghiệm logic phức tạp với nhiều đối số.

3.1. Sử dụng AND với IF

 Để sử dụng AND trong công thức IF, hãy nhập:

 =IF(AND(AND Argument 1), Value IF TRUE, Value IF FALSE)

Ví dụ dưới đây từ bài viết sử dụng IF với công thức AND lồng nhau trong ô A2 với 4 đối số. Vì cả bốn đối số đều đúng nên giá trị trả về là IF TRUE (Có trong trường hợp này).

Trong ô A3, một công thức IF tương tự với AND chứa hai đối số không chính xác. AND yêu cầu tất cả các đối số phải hợp lệ, vì vậy IF trả về một giá trị văn bản khác (không có), IF FALSE.

3.2. Sử dụng Hàm OR trong google sheet với IF

Giống như AND, bạn cũng có thể sử dụng hàm OR trong google sheet với IF để tạo các bài kiểm tra logic phức tạp. Chỉ một đối số OR phải hợp lệ để IF trả về TRUE.

Để sử dụng OR với IF, bấm vào một ô trống và gõ:

 = IF(OR(đối số OR 1), giá trị nếu TRUE, giá trị nếu FALSE)

Thay thế bằng các đối số OR và các giá trị IF TRUE/FALSE.

Câu hỏi thường gặp

Hàm or trong Google Sheet dùng để làm gì?

➤ Hàm OR trong Google Sheet được sử dụng để kiểm tra xem một trong những giá trị nào đó trong danh sách có đúng hay không. Kết quả trả về là TRUE nếu có ít nhất một giá trị trong danh sách là đúng (khác 0 hoặc rỗng), ngược lại kết quả trả về là FALSE nếu tất cả giá trị trong danh sách đều sai (bằng 0 hoặc rỗng).

Công thức cơ bản của hàm OR trong Google Sheet?

➤ Công thức cơ bản của hàm OR trong Google Sheet là: logical_expression1, [logical_expression2, …]

Hàm OR trong google sheet có thể kết hợp với hàm nào?

➤ Hàm OR trong Google Sheets có thể kết hợp với các hàm khác như IF, AND, NOT để thực hiện các phép toán logic phức tạp hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm IF với hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng, hoặc kết hợp hàm AND với hàm OR để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc.

Trong ví dụ bên dưới, hai công thức IF có toán tử OR trong các ô A2 và A3 đã trả về giá trị văn bản là IF TRUE (có). Trong công thức A2 IF, tất cả bốn đối số với OR đều đúng và hai trong số bốn đối số trong công thức A3 là không chính xác. Tất cả bốn đối số của công thức IF với OR trong ô A4 đều không chính xác. Đây là lý do tại sao thay vào đó, công thức IF trả về giá trị văn bản IF FALSE (Không).

Việc sử dụng hàm AND và Hàm OR trong google sheet rất đơn giản và hiệu quả khi bạn muốn giải các bài toán với nhiều điều kiện khác nhau. Mong rằng bạn đọc sẽ thấy hữu ích trong công việc bằng cách áp dụng linh hoạt các thủ thuật Sheet đối với 2 hàm trên từ hướng dẫn của Công Ty Quảng Cáo Marketing Online Limoseo.

Limoseo - Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Limoseo – Công ty Dịch vụ SEO & Thiết kế Website
Đánh giá